Privatlivspolitik

 

Samtykke til behandling

Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, jf. lovens § 6, stk. 1.

Samtykkekravet understreger patientens selvbestemmelsesret. Et samtykke til behandling (undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfaglige forebyggelsestiltag mv. over for den enkelte patient, jf. lovens § 3) er patientens frivillige accept af at ville modtage en bestemt behandling. Samtykket skal være baseret på fyldestgørende information. Der er tale om en dialog, hvor patient og sundhedsperson udveksler oplysninger, stiller spørgsmål og opnår enighed om, hvilken behandling, der skal iværksættes. For at man kan tale om et gyldigt samtykke kræver dette, at patienten er i stand til at overskue konsekvenserne på baggrund af den givne information.

En patient kan på et hvilket som helst tidspunkt standse en behandling ved at nægte yderligere medvirken eller ved at forlange sig udskrevet, fx fra sygehus, jf. lovens § 6, stk. 2.

Oplysninger om helbredstilstand og behandlingsmuligheder omfatter alle for patienten relevante oplysninger om helbred, sygdom, undersøgelsesmetoder, forebyggelses- og behandlingsmuligheder, prognoser, risici, bivirkninger, komplikationer, herunder senfølger, mulighed for pleje osv. Sundhedspersonen skal informere om eventuelle andre fagligt ligeværdige behandlingsmuligheder.

Videregivelse af helbredsoplysninger mv. i forbindelse med behandling af patienter

Patienter har krav på, at sundhedspersonale m. fl. iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger. Det er således en fundamental regel, at de oplysninger, en patient betror en sundhedsperson, bliver mellem patienten og den pågældende sundhedsperson og ikke videregives til uvedkommende. Patienten har et krav på beskyttelse af sit privatliv. Tavshedspligten er også en afgørende forudsætning for, at der kan etableres et tillidsforhold til sundhedspersonen. Tillidsforholdet er nødvendigt både af hensyn til patientens behandling og for at sikre en tilstrækkelig tiltro til og respekt for sundhedspersonerne, og dermed også for at skabe en tillid i befolkningen til sundhedsvæsenet.

I patientretsstillingsloven er tavshedspligten nu også udformet som en egentlig patientrettighed forstået både som en ret til at kræve fortrolighed fra sundhedspersonens side og som en ret til at bestemme over helbredsoplysninger.

Klageadgang

Du kan klage, hvis du mener, at tavshedspligten vedrørende dig ikke er blevet overholdt.

Du kan vælge mellem at klage over behandlingsstedet til Patientombuddet eller over konkrete sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Du skal klage skriftligt til Patientombuddet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med forholdet eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter forholdet fandt sted.

Med NemID kan du klage elektronisk. Der findes også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Patientombuddet. Klageskemaerne kan bruges både til Patientombuddet og til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal også sendes til Patientombuddet.

Rygepolitik

Klinikken ønsker at være en røgfri arbejdsplads. Med udgangspunkt i gældende lovgivning, virksomhedens arbejdsmiljø- og sundhedspolitik og det overordnede værdigrundlag er der udarbejdet en rygepolitik, som er gældende for medarbejdere og patienter/pårørende.

Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler vores holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Vægttabscenter.dk

Hans Edvard Teglers Vej 9, 1.sal. 2920 Charlottenlund.

Telefon: 39 64 01 25
Email: mail@vaegttabscenter.dk

Få et uforpligtende tilbud

Vi svarer indenfor 24timer